The Peninsula Tokyo, Japan / Mitsubishi Jisho Sekkei